Halvvegs i året

Hagens fyrste peon har opna seg, det er den nest siste junikvelden dette året og med det er me kome halvvegs i 2019. Akkurat no kjenner eg eit drag av litt svalare luft gjennom huset. I løpet av dei siste dagane har sommaren endeleg kome for fullt. Varme, kraftig sollys, jordbær, saltvatn, båtliv, ein ekstatisk fireåring og lange, romslege dagar fram mot ferie og permisjon..

Denne vinteren og våren har eg igjen og igjen vald å setje av tid til å vere til stades, tid til å ta vare på meg sjølv og tid saman med mine næraste. Det har vore rom for å lære meir, å lese meir, å fange nokre idéar som eg vil setje til livs når tida er riktig. Det har i høgste grad vore ei tid der eg har kjend på ei djup takksemd, for alt eg har og alt eg kan gi.

Nokre ord skrive av Mary Oliver har dei siste dagane festa seg i bevisstheita mi, dei gir slik ein djup gjenklang og meining, og eg tek med meg desse inn i andre halvdel av dette året.

Instructions for living a life:

Pay attention. 

Be astonished. 

Tell about it.

Fire Årstider i Ein Dag / Four Seasons in One Day

Eg ser deg. I dag ser eg kor du romer alle fire årstidene på ein dag.

Du søkjer kos som me søkjer nærleik til kvarandre om vinteren. Brått seier du noko som vitnar om ei modning, og eg blir minna på kor du lever i ein slags konstant vår, med stadig vekst. Du har sumarens ild i deg og veit ikkje heilt kva som er den beste måten å kanalisere den på, so eg prøver å legge til rette for deg. Du har haustens mange skiftningar og kreativitet, når du går frå latter til tårer til uavbrutt leik i timesvis.

I dag har du ein månad att av ditt tredje år, og eg tek meg eit augeblikk og forsterker min intensjon om å sjå deg og ta imot deg, i alle dine sanne fargar.

/
/

I see you. Today I see how you hold space for all four seasons in one day.

You seek cuddles like we seek closeness to one another in the winter. Suddenly you say something that show a blossoming, and I am reminded of how you live in a constant state of spring, ever growing. You have the fire of summer in you and don’t always know what is the best way of channeling it, so I try to facilitate. You have the many shiftings of fall and it’s creativity, when you move from laughter to tears to uninterrupted play for hours.

Today you have one month left of your third year, and I am taking a moment to strengthen my intention of seeing you and welcoming you, in all of your true colors.

lauvbassenghivoghoi

Flytande Lauv / Floating Leaves

Kvar søndag  f ø r e m i d d a g  underviser eg to yogaklasser. Fyrst Yang, so Yin.

Me fór ned i djupet i dag, i Yoga Nidra svevde me i laget mellom vaken tilstand og sovande, me flaut i det stadig vaksande romet mellom tankane, me kjende på kor sårbarheit og styrke heng so ubryteleg saman.

Me søkte meining og relevanse. Me kjende på kor posisjonane me gjer ofte er dei same, men me er ikkje dei same, me er høgst levande og alltid i endring, alltid ein stad i ein syklus. Me er flytande. Me er i endring, som lauva på treda so insisterande viser oss for tida.

Eg er so evig takksam for denne livsutforskaren eg har ved mi side i det meste eg gjer, og so ynskjer eg mi godaste Tante Hanna alt vél, takk for din gnist, heilt til di 95. runde rundt sola <3

Eg bøyer meg for dette livet.

/
/

Every  S u n d a y  morning I teach two yoga classes. Yang first, then Yin. 

We went deep today. In Yoga Nidra we floated in the layer between being awake and asleep, we floated in the ever growing space between the thoughts, we touched upon how vulnerability and strength are so unbreakably tied together.

We searched for meaning and relevance. We recognized how the positions we do often are the same, but we are not the same, we are highly alive and always changing, always somewhere in a cycle. We are floating. We are changing, like the leaves on the trees so insistently show us these days.

I am so eternally grateful for this life explorer I have by my side in most of what I do, and then, I wish my dearest Aunt Hanna peace, thank you for your spark, all the way until your 95th turn around the sun <3 

I bow to this life. 

flytandelauvdjupetsorg

Min Veslestore Guru / My Little Grand Guru

Min son er ein meister på  t i l s t a d e v æ r e l s e . Han kan leike med dyrefigurar og ei songregle i timesvis. Han lés meg og seier ofte akkurat det eg tenkjer. Han beveger seg med nyfikenheit og leikenheit.

Han har, sidan eg fekk vite at han var i magen min, vore ei einaste stor inspirasjonskjelde og skrudd opp mi evne til å leve i nuet og vere i kontakt med min intuisjon mange hakk.

Han er min veslestore guru.

Namasté, eg ser lys i meg, Namasté, eg ser lys i deg.

Familie- og borneyoga kvar fyrste laurdag i mnd på Flyt.

<3 <3 <3

/
/

My son is a master of  p r e s e n c e.  He can play with animal figures and a nursery rhyme for hours. He reads me and often says excactly what I’m thinking. He moves with curiosity and playfulness. 

He has, ever since I found out that he was in my belly, been an enormous source of inspiration and raised my ability to live in the now and to be in contact with my intuition several notches.

He is my little grand guru. 

Namasté, I see light in me, Namasté, I see light in you. 

IMG_3479IMG_3489IMG_3499

Processed with VSCO with b5 preset

Processed with VSCO with b5 preset

IMG_3538

Våroppvakning / Spring Awakening

Å r s t i d e n e  i Noreg er imponerande. Endringane som skjer i løpet av eit år er store, vakre, symbolske. Eg ynskjer å gjere ære på årstidene, bevisstgjere desse syklusane vi lever i, å bringe oss nærmare naturen. Korleis kan vi både leve i takt med omgjevnadane og samtidig finne vår balanse?

Eg ynskjer våren varmt velkomen, denne lysare tida, eg ynskjer den velkomen med opne armar! Eg takkar audmjukt vinteren, med si kraft, ristar av all snøv og kulde i denne energifylte yoga workshopen i vårens teikn! Og eg ynskjer deg velkomen til å bli med <3

  • Pranayama (pusteøvingar)
  • Meditasjon og chanting
  • Spesialdesigna vinyasa yoga flow
  • Avspenning
  • Refleksjon og drikke + snacks

Sjå Yogaundervisning for aktuelle Spring Awakening Workshopar.

Yin & Yang

I år  u t v i k l a r  eg yoga workshop konsept som eg håper kan vere til glede for andre, og meg sjølv, i maaaange år framover. Dette er eit konsept som er tenkt som eit slags 2- dagars mini retreat. Den eine dagen fordjupar vi oss hovudsakleg i ein yang praksis, med dynamisk yoga, styrke og kraft, den andre dagen er i større grad via til yin, med kvile, innsikt og stillheit. Me lyfter fram og utforskar kor yin og yang (ofte framstilt som to rake motsetnader) faktisk kompletterer kvarandre <3

Sjå Yogaundervisning for aktuelle Yin & Yang Workshopar

Kapha

Velkomen til den fyrste workshopen i serien «embrace & balance».

Me lærer om yoga i samband med ayurveda, og ser spesifikt på korleis me kan balansere kapha dosha.

Idéen er å lære om og anerkjenne den me er og åpne opp for den visdommen som ligger i oss.

  • ei innføring i Ayurveda og kapha dosha
  • ein flow for å balansere kapha dosha
  • ein mjuk yogapraksis + yoga nidra for å omfavne kapha dosha

Sjå Yogaundervisning for aktuelle workshopar.