Yogalæraren / The Yoga Teacher

Ut av denne praksisen oppløysast alle hindringar og samtidig gryr ei bevissthet om det indre sjølvet / From this practice all the obstacles disappear and simultaneously dawns knowledge of the inner Self

IMG_3612

krusedull_heimeside

Eg underviser yoga med hjarte og audmjukheit. Eg ynskjer å guide deltakarane til å finne t i l s t a d e v æ r e l s e  og indre styrke både på yogamatta og av.

/
/

I teach yoga with heart and humility. I wish to guide the participants to find  p r e s e n c e and inner strength both on and off the yoga mat.

/
/

Karen Rosenberg Olsen har undervist yoga sidan 2010. Ho har si grunnutdanning frå Nordiska Yogainstitutet i Stockholm, internasjonalt godkjend av Yoga Alliance. Der har ho teke 200 timar i Virya Yoga nivå 1-2 og påbyggingskurs nivå 3 leiia av Virya Yoga grunnleggar Josephine Selander. Karen har sidan vidareutdanna seg i Yogaterapi, er sertifisert Gravidyogalærar ved Oslo Yoga og våren 2019 fortsetter ho sine studier med Sarah Powers gjennom hennar Insight Yoga teacher training.

Oversikt over undervisningstilbod finn du under Yogaundervisning

/
/

Karen Rosenberg Olsen has been teaching yoga since 2010. She has her foundational training from Nordiska Yogainstitutet in Stockholm, internationally approved by Yoga Alliance. She has a 200h training in Virya Yoga level 1-2 and additional training for level 3 under Virya Yoga founder Josephine Selander. Karen has since done trainings in yoga therapy, is certified in Pre- Natal Yoga and since spring of 2019 she continues her studies with Sarah Powers through her Insight Yoga teacher training.

See Karen’s Yoga Offerings