Yogalæraren / The Yoga Teacher

Ut av denne praksisen oppløysast alle hindringar og samtidig gryr ei bevissthet om det indre sjølvet / From this practice all the obstacles disappear and simultaneously dawns knowledge of the inner Self

IMG_3612

krusedull_heimeside

Eg underviser yoga med hjarte og audmjukheit. Eg ynskjer å guide deltakarane til å finne t i l s t a d e v æ r e l s e  og indre styrke både på yogamatta og av.

/
/

I teach yoga with heart and humility. I wish to guide the participants to find  p r e s e n c e and inner strength both on and off the yoga mat.

/
/

Karen Rosenberg Olsen har undervist yoga sidan 2010. Ho har si yogalærarutdanning frå Nordiska Yogainstitutet i Stockholm, internasjonalt godkjend av Yoga Alliance. Ho har grunnutdanning på 200 timar i Virya Yoga nivå 1-2 og påbyggingskurs nivå 3 under Virya Yoga grunnleggar Josephine Selander. Karen har óg teke vidareutdanning i Yogaterapi og er sertifisert Gravidyogalærar ved Oslo Yoga.

Oversikt over undervisningstilbod finn du under Yogaundervisning

/
/

Karen Rosenberg Olsen has been teaching yoga since 2010. She has her Yoga Teacher Training from Nordiska Yogainstitutet in Stockholm, internationally approved by Yoga Alliance. She has a 200h training in Virya Yoga level 1-2 and additional training for level 3 under Virya Yoga founder Josephine Selander. Karen has also done trainings in Yoga therapy and is certified in Pre- Natal Yoga.

See Karen’s Yoga Offerings