y o g a

Eg tilbyr ein stad der me kan kome saman og puste, meditere, røyre på oss, lære, reflektere. Eg held audmjukt ope rom i mitt eige hus, Skrivargarden i Volda, og freister å tilretteleggje for at du kan oppleve yoga på ein meiningsfull måte for deg. Ordet yoga tyder akkurat det å samle, foreine. Velkomen til mine yogasamlingar.

O m f a v n  &  B a l a n s é r
Tanken med desse samlingane er å omfavne, lære om og anerkjenne den vi er. Å audmjukt dykke inn i kropp og sinn og opne opp for den visdomen som ligg i oss. Asana, meditasjon, pranayama, kontemplasjon og ayurveda er våre balanseverktøy.
Aktuelle hendingar:

M o r g o n s t u n d
Gylne morgonstunder for å ta imot den nye årstida og sleppe den gamle.
Aktuelle hendingar:

Y i n  Y an g
Ein retrett over to dagar. Den eine dagen fordjupar me oss i ein yang praksis, med dynamisk yoga, teknikk, styrke og kraft. Den andre dagen er i større grad via til yin, med kvile, rom for innsikt og stillheit. Me lyfter fram og utforskar kor yin og yang (ofte framstilt som to rake motsetnader) faktisk kompletterer kvarandre.
Aktuelle hendingar:

P o e s i * C h a n t *  M u s i k k
Aktuelle hendingar:

H e i m
Ein heil dag via til grunning, sjølvomsorg, sansing og næring, til å kome heim til deg sjølv.
Aktuelle hendingar:

S i r k l a r
Aktuelle hendingar:

V i r y a
Ei dynamisk og innhaldsrik yogaform med mykje hjarte. Den er grundig og metodisk, filosofisk og morosam, samt både roleg og friflytande. Virya er både for dei som er nye til yoga og for dei som har hatt yogaen i sitt liv lenge. Dette er yogaen som gjorde meg til ein lærar og yogaen som gjer at eg alltid vil undervise.
A k t u e l l e   K l a s s e r:

Y i n
Kunsten å sleppe taket. Yin er i høgste grad eit møte med deg sjølv og din fysiske, mentale og energetiske kropp. Ei lyttande, meditativ yogaform som kan gi oss uvurderleg ro til nervesystemet og opne opp for friare flyt av energi i kroppen. Vakker og viktig er den.
A k t u e l l e   K l a s s e r:

G r a v i d
Å bere fram eit born er også å gradvis vekse inn i det å verte mor. Mine gravidyogaklasser gir rom for denne reisa. Rom for å finne sin unike, ibuande styrke, rom for å knyte kontakt med bornet i magen, rom for å kvile, rom for deg.
A k t u e l l e   K l a s s e r:

B a r s e l
Lave skuldrar. Rause mødre oss imellom. Djupe pust. Babylatter. Bekkenbotn. Oppmjuking. Styrking. Babyar som ruller på besøk til kvarandre sine matter. Song. Berøring. P u s t. Leik. Kjærleik.
A k t u e l l e   K l a s s e r:

F a m i l i e  &. B o r n
Ein vaksen kan omfavne sitt indre born, samt sitt faktiske born i savasana. Born kan gjere noko fysisk saman der ingen treng å vere best, vinne eller tape, kjærleik og kjær leik i eitt.
A k t u e l l e   K l a s s e r:

K O N T A K T //
e-post: post at karenrosenbergolsen
instagram: karenrosenbergolsen
tlf: 90 73 26 71