s a m l i n g a r

#1  O m f a v n  &  B a l a n s é r
Tanken med desse samlingane er å omfavne, lære om og anerkjenne den vi er. Å audmjukt dykke inn i kropp og sinn og opne opp for den visdomen som ligg i oss. Asana, meditasjon, pranayama, kontemplasjon og ayurveda er våre balanseverktøy.
Aktuelle hendingar:

#2  M o r g o n s t u n d
Gylne morgonstunder for å ta imot den nye årstida og sleppe den gamle.
Aktuelle hendingar:

#3  Y i n  Y an g
Ein retrett over to dagar. Den eine dagen fordjupar me oss i ein yang praksis, med dynamisk yoga, teknikk, styrke og kraft. Den andre dagen er i større grad via til yin, med kvile, rom for innsikt og stillheit. Me lyfter fram og utforskar kor yin og yang (ofte framstilt som to rake motsetnader) faktisk kompletterer kvarandre.
Aktuelle hendingar:

#4  P o e s i * C h a n t *  M u s i k k
Aktuelle hendingar:

#5  H e i m
Ein heil dag via til grunning, sjølvomsorg, sansing og næring, til å kome heim til deg sjølv.
Aktuelle hendingar:

K O N T A K T //
e-post: post at karenrosenbergolsen
instagram: karenrosenbergolsen