Sjå det Vakre / See the Beauty

Sjå det vakre og skap enda meir skjønnheit. Forsterk det som allereie er noko godt, noko velfungerande. Lat det gode vakse og kjenn styrken i det. Det gode er i deg, men di anerkjenning og bevisstheit er posisjonen å vere i, slik at det gode veit kvar det skal gjere av seg.

/
/

See the beauty and create even more beauty. Enhance what is already something good, something well functioning. Let the good grow and feel it’s strength. The good is in you, but your recognition and awareness is the position to be in, so that the good knows where to go.

falnebladgreinroser2

Tid / Time

Eg trur at den største gåva du kan gi deg sjølv, er tid.

Tid til å vere  t i l s t a d e s

Tid som gir ladande pauser. Tid til å observere og sortere sinnet. Tid til å kjenne på takksamheit.

Yoga har lært meg kor tida kan stå stille når sinnet roar seg og energien balanserast. 

Songen har lært meg at det einaste som kan gi musikalsk fridom, er tid investert i mitt instrument.

Min son har lært meg at det å ha god tid til å verkeleg sjå han og høyre det han seier, er det som ligg mitt morsinstinkt nærast.

Min mann har lært meg den store verdien av å fordjupe seg i kjærleik over lang tid.

For augeblikket sit eg ved kjøkenbordet, med dagens andre kopp kaffi. Berre lyden av vaskemaskina og svigerfar som ét eple kan høyrast. Eg skal snart av garde og undervise yoga for kvinner med to bankande hjarter i seg. Men fyrst skal eg berre site her og sjå blada på treda gulne littegranne meir i haustsola.

<3

/
/

I believe that the greatest gift you can give yourself, is time. 

Time to be  p r e s e n t  

Time that gives charging breaks. Time to observe and sort the mind. Time to be grateful.  

Yoga has taught me how the mind can quiet down and allow the energies to be balanced.  

Singing has taught me that the only thing that can provide musical freedom, is time invested in my instrument.  

My son has taught me that having enough time to really see him and hear what he says, is what lies closest to my maternal instinct.

My husband has taught me the immense value of submerging into love over time.

At the moment I’m sitting by the kitchen table, with today’s second cup of coffee. Only the sound of the dish washer  and my father in law eating an apple can be heard. I’m soon off to teaching yoga to women with two beating hearts in their bodies. But first, I’ll just sit here and watch the leaves turn a little bit more yellow in the autumn sun. 

<3

IMG_magi1IMG_magi3IMG_magi4

Mjukning / Softening

T i l l a t heile overflata av framsida av kroppen å kjennes mjuk.

Lat att augene, lat pusten sakke ned, lat panna slappe av, kjeven, halsen. Lat brystet ditt mjukne.

Tillat magen din å vere som den er.

Lat overflata av framsida av beina dine berre smelte. Forestill deg at du er i dagslys. Sola er over hovudet ditt. Du kan kjenne den på huda. Du føler det du føler. Du lét pusten gi deg næring og omsorg.

Ikkje pakk inn eller beskytt denne mjukheita. La denne mjukheita vere ei styrke. Ingen treng om å vite dette, berre du. Hald deg open for å ta imot, open for å bli rørt ved.

Gå inn i dagen, villig til å ikkje stenge av. La mjukheita vere ei styrke, hald deg open.

Forbli mjuk. Forbli menneskeleg. / Stay soft. Stay human.

Lat oss velge å forbli m j u k e, forbli menneskelege.

Når verda verkar som den mistar litt fotfeste, når hatet og fortvilelsen fyller våre sosiale media, når frykt vinn over kjærleik.

Ver tilstades der du har størst påverkingskraft, i ditt eige liv. Mjukne. Bli bevisst. Ver våken. Ver autentisk. Jobb med ditt eige kaos fyrst. Lys opp vegen for andre med ditt lys. Gå til kunsten. Gå til yogapraksisen. Observer før du reagerer og velg kjærleik framfor hat.

/
/

Let us choose to stay  s o f t,  stay human.  

When the world seems to have lost it’s grip, when hate and despair fill up our social media feeds, when fear conquers love.

Be present where you have the strongest influence, in your own life. Soften. Get conscious. Be awake. Be authentic. Work on your own chaos first. Light up the road for others with your light. Go to the arts. Go to your yoga practice. Observe before you react and choose love over hate.

karen_meditasjonchaturangavariasjonvirabhadrasana2parsvakonasana

Mandag / Monday

Kontor i haustsol på verandaen.

Schubert på øyret og ferske notar i hendene.

Meditasjonsbok med falne lauv på, frå helgas store loppemarkedfangst.

Haustjamdøgnet gir oss mørkare dagar framover, yogaen lærar oss at vi alle er lys inst inne og den mest kreative og inspirerande tida er no <3

/
/

Office in autumn sun on the veranda.

Schubert on the ear and fresh sheet music in my hands.

Meditation book decorated with fallen leaves, from this weekend’s big flea market haul.

Fall equinox provides darker days ahead, yoga teaches us that we all are bright shining light beings and that the most creative and inspiring time is now <3